top of page

Compañera Counseling

Bij verwerken van verlies

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Compañera Counseling, Lorentzlaan 31, 4532 KM Terneuzen. KvK 67270638,

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (evt. handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), veelal de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van het kind, die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van diensten, counseling of een overeenkomst van opdracht aangaat.

 3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 4. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst onderwijs te geven, dan wel diensten te verlenen tegen betaling van een overeengekomen loon, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon.

 5. Kind: de minderjarige (tot 16 jaar) ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan

 6. Partijen: opdrachtgever(s), kind, en opdrachtnemer gezamenlijk.

 7. Schriftelijk: zowel op papier als via elektronische weg.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachten vanuit opdrachtnemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.

 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaardes bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende diensten en vervolgdiensten van opdrachtgever.

 6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offerte

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt; de opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in haar offerte of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

 3. De door opdrachtnemer gemaakte offertes houden gelding tot een verloop van maximaal vier weken na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de dienst(en) te maken kosten, waaronder verzenden administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

Artikel 4: Termijnen

 1. Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn is overeengekomen waarbinnen de dienst dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om:
  a) een vooruitbetaling te doen - indien overeengekomen -, of
  b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de dienst dient te worden uitgevoerd.

 2. De termijnen waarbinnen de diensten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 5: Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende dienst,
  a) in de gewenste vorm,
  b) op de gewenste wijze en
  c) tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
  Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te verstaan.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de dienst niet anders voortvloeit.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de dienst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

 5. Eventueel door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 6: Honorarium en kosten

 1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van de bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 2. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat - tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen - uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst of consult en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen derde. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.

 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de dienst geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met de voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht.

 7. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigd bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van de betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.

 2. Bij counseling, of andere overeenkomst van dienstverlening voor particulieren zal betaling geschieden direct na de geleverde dienst, contant of per bankoverschrijving.

 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

 4. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor het maximale bedrag dat is toegestaan. Ter bepaling van dit bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconfirmeerd aan hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In het geval van een gezamenlijk gegeven dienst zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8: Incassokosten

Ingeval opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen, met een minimum van € 150,-. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9: Zorgplicht

 1. Opdrachtnemer voldoet aan alle dwingendrechtelijke bepalingen welke benodigd zijn voor en zorgvuldige uitvoering van de aan haar verleende dienst.

 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 3. Opdrachtnemer heeft ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verleende diensten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, de overeenkomst, onderwijsplannen, cursussen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, brochures, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 2. Gesprekken, sessies, counseling en andere contacten die, in welke vorm dan ook, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

 3. Gesprekken, sessies, counseling en andere contacten die, in welke vorm dan ook, tussen opdrachtnemer en kind plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij hiervoor vooraf door belanghebbenden uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

 4. Voor het verantwoord uitvoeren van de dienst kan opdrachtnemer persoonlijke gegevens van opdrachtgever en diens werknemers of leerlingen nodig hebben. Opdrachtnemer registreert deze gegevens. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder toestemming van opdrachtgever, of de persoon in kwestie, openbaar gemaakt.

 5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de dienst, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de dienst in rekening gebrachte honorarium.

 2. Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

 3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.

 5. Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 13: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het overeenkomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de dienst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de dienst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.

 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de dienst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nagekomen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke dienst. 

Artikel 14: Elektronische communicatie

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van het ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder–maar niet beperkt tot –schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

 3. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer gelden als voldoende bewijs van (de inhoud en de datum van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 15: Klachten

 1. Klachten welke zien op de verleende diensten dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever of het kind reclameert te worden ingediend.

 2. Klachten welke zien op de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

 3. Een klacht zoals in lid 1 en 2 bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader overleg voeren

 5. over een minnelijke oplossing van de betreffende kwestie.

Artikel 16: Verhindering, opzegging en annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst, dienst of counseling opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de dienst is voltooid, is opdrachtgever tenminste het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor diensten die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

 2. Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever tevens gehouden de onkosten verbonden aan de uitvoering van de dienst te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alsmede mogelijke schade welke opdrachtnemer door de opzegging lijdt, het één en ander conform hetgeen hieromtrent is bepaald in boek 6 Burgerlijk Wetboek. 

 3. Opzegging of annulering door opdrachtgever voor een consult dient gemotiveerd telefonisch of schriftelijk evt. per door opdrachtnemer bevestigde email te geschieden.

 4. Indien opdrachtnemer tussentijds opzegt, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van gewichtige redenen welke tot de opzegging hebben geleid. Het niet tijdig voldoen van voorschotten en facturen wordt ook als gewichtige reden gezien.

 5. Opzegging of annulering van counseling, scholing, training of workshop dient gemotiveerd aangetekend schriftelijk te geschieden of per door opdrachtnemer bevestigde e-mail.

 6. De opdrachtgever van een scholing, workshop of training kan tot één (1) maand voor de aanvang kosteloos annuleren. De opdrachtgever kan tot 2 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag. De overige 50% worden geretourneerd/gecrediteerd. Als de opdrachtgever annuleert binnen 2 weken tot de workshop wordt geen restitutie gegeven maar kan de opdrachtgever kosteloos doorschuiven naar een eventueel latere datum.

 7. Als de opdrachtgever op de scholing, training of workshop niet verschijnt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande betaling.

 8. De opdrachtgever van een counseling kan tot 24 uur voor de aanvang kosteloos annuleren. Als de opdrachtgever annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de counseling of niet verschijnt, worden de kosten van deze counseling volledig doorberekend.

 9. Opdrachtnemer heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de (verdere) scholing, workshop of training te annuleren of deelname van opdrachtgever of het kind te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke een andere rechter bevoegd is verklaard. 

Artikel 21: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is steeds op te vragen bij Compañera Counseling via Algemene Voorwaarden | Compañera Counseling en https://companerabijverlies.com/algemenevoorwaarden

 2. Van toepassing is steeds de versie die digitaal ontvangen werd bij het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page